411563.html?agent=360open http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411563.html?agent=alopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411563.html?agent=sgopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411563.html?agent=bdopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411562.html http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411562.html?agent=bdedu http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411562.html?agent=360open http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411562.html?agent=alopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411562.html?agent=sgopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411562.html?agent=bdopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411561.html http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411561.html?agent=bdedu http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411561.html?agent=360open http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411561.html?agent=alopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411561.html?agent=sgopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411561.html?agent=bdopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411560.html http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411560.html?agent=bdedu http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411560.html?agent=360open http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411560.html?agent=alopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411560.html?agent=sgopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411560.html?agent=bdopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411559.html http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411559.html?agent=bdedu http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411559.html?agent=360open http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411559.html?agent=alopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411559.html?agent=sgopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411559.html?agent=bdopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411558.html http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411558.html?agent=bdedu http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411558.html?agent=360open http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411558.html?agent=alopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411558.html?agent=sgopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411558.html?agent=bdopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411557.html http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411557.html?agent=bdedu http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411557.html?agent=360open http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411557.html?agent=alopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411557.html?agent=sgopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411557.html?agent=bdopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411556.html http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411556.html?agent=bdedu http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411556.html?agent=360open http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411556.html?agent=alopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411556.html?agent=sgopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411556.html?agent=bdopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411555.html http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411555.html?agent=bdedu http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411555.html?agent=360open http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411555.html?agent=alopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411555.html?agent=sgopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411555.html?agent=bdopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411554.html http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411554.html?agent=bdedu http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411554.html?agent=360open http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411554.html?agent=alopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411554.html?agent=sgopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411554.html?agent=bdopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411553.html http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411553.html?agent=bdedu http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411553.html?agent=360open http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411553.html?agent=alopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411553.html?agent=sgopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411553.html?agent=bdopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411552.html http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411552.html?agent=bdedu http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411552.html?agent=360open http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411552.html?agent=alopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411552.html?agent=sgopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411552.html?agent=bdopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411551.html http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411551.html?agent=bdedu http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411551.html?agent=360open http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411551.html?agent=alopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411551.html?agent=sgopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411551.html?agent=bdopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411550.html http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411550.html?agent=bdedu http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411550.html?agent=360open http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411550.html?agent=alopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411550.html?agent=sgopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411550.html?agent=bdopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411549.html http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411549.html?agent=bdedu http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411549.html?agent=360open http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411549.html?agent=alopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411549.html?agent=sgopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411549.html?agent=bdopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411548.html http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411548.html?agent=bdedu http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411548.html?agent=360open http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411548.html?agent=alopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411548.html?agent=sgopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411548.html?agent=bdopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411547.html http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411547.html?agent=bdedu http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411547.html?agent=360open http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411547.html?agent=alopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411547.html?agent=sgopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411547.html?agent=bdopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411546.html http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411546.html?agent=bdedu http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411546.html?agent=360open http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411546.html?agent=alopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411546.html?agent=sgopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411546.html?agent=bdopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411545.html http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411545.html?agent=bdedu http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411545.html?agent=360open http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411545.html?agent=alopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411545.html?agent=sgopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411545.html?agent=bdopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411544.html http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411544.html?agent=bdedu http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411544.html?agent=360open http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411544.html?agent=alopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411544.html?agent=sgopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411544.html?agent=bdopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411543.html http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411543.html?agent=bdedu http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411543.html?agent=360open http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411543.html?agent=alopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411543.html?agent=sgopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411543.html?agent=bdopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411542.html http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411542.html?agent=bdedu http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411542.html?agent=360open http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411542.html?agent=alopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411542.html?agent=sgopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411542.html?agent=bdopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411541.html http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411541.html?agent=bdedu http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411541.html?agent=360open http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411541.html?agent=alopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411541.html?agent=sgopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411541.html?agent=bdopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411540.html http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411540.html?agent=bdedu http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411540.html?agent=360open http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411540.html?agent=alopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411540.html?agent=sgopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411540.html?agent=bdopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411539.html http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411539.html?agent=bdedu http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411539.html?agent=360open http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411539.html?agent=alopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411539.html?agent=sgopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411539.html?agent=bdopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411538.html http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411538.html?agent=bdedu http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411538.html?agent=360open http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411538.html?agent=alopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411538.html?agent=sgopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411538.html?agent=bdopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411537.html http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411537.html?agent=bdedu http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411537.html?agent=360open http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411537.html?agent=alopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411537.html?agent=sgopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411537.html?agent=bdopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411536.html http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411536.html?agent=bdedu http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411536.html?agent=360open http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411536.html?agent=alopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411536.html?agent=sgopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/gaozhong/manfen/201510/3411536.html?agent=bdopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411634.html http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411634.html?agent=bdedu http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411634.html?agent=360open http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411634.html?agent=alopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411634.html?agent=sgopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411634.html?agent=bdopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411633.html http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411633.html?agent=bdedu http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411633.html?agent=360open http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411633.html?agent=alopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411633.html?agent=sgopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411633.html?agent=bdopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411632.html http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411632.html?agent=bdedu http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411632.html?agent=360open http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411632.html?agent=alopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411632.html?agent=sgopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411632.html?agent=bdopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411631.html http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411631.html?agent=bdedu http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411631.html?agent=360open http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411631.html?agent=alopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411631.html?agent=sgopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411631.html?agent=bdopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411630.html http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411630.html?agent=bdedu http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411630.html?agent=360open http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411630.html?agent=alopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411630.html?agent=sgopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411630.html?agent=bdopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411629.html http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411629.html?agent=bdedu http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411629.html?agent=360open http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411629.html?agent=alopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411629.html?agent=sgopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411629.html?agent=bdopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411628.html http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411628.html?agent=bdedu http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411628.html?agent=360open http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411628.html?agent=alopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411628.html?agent=sgopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411628.html?agent=bdopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411627.html http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411627.html?agent=bdedu http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411627.html?agent=360open http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411627.html?agent=alopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411627.html?agent=sgopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411627.html?agent=bdopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411626.html http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411626.html?agent=bdedu http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411626.html?agent=360open http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411626.html?agent=alopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411626.html?agent=sgopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411626.html?agent=bdopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411625.html http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411625.html?agent=bdedu http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411625.html?agent=360open http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411625.html?agent=alopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411625.html?agent=sgopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411625.html?agent=bdopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411624.html http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411624.html?agent=bdedu http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411624.html?agent=360open http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411624.html?agent=alopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411624.html?agent=sgopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411624.html?agent=bdopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411623.html http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411623.html?agent=bdedu http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411623.html?agent=360open http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411623.html?agent=alopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411623.html?agent=sgopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411623.html?agent=bdopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411622.html http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411622.html?agent=bdedu http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411622.html?agent=360open http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411622.html?agent=alopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411622.html?agent=sgopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411622.html?agent=bdopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411621.html http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411621.html?agent=bdedu http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411621.html?agent=360open http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411621.html?agent=alopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411621.html?agent=sgopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411621.html?agent=bdopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411620.html http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411620.html?agent=bdedu http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411620.html?agent=360open http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411620.html?agent=alopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411620.html?agent=sgopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411620.html?agent=bdopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411619.html http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411619.html?agent=bdedu http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411619.html?agent=360open http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411619.html?agent=alopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411619.html?agent=sgopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411619.html?agent=bdopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411618.html http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411618.html?agent=bdedu http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411618.html?agent=360open http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411618.html?agent=alopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411618.html?agent=sgopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/sinianji/201510/3411618.html?agent=bdopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/wunianji/201510/3411617.html http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/wunianji/201510/3411617.html?agent=bdedu http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/wunianji/201510/3411617.html?agent=360open http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/wunianji/201510/3411617.html?agent=alopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/wunianji/201510/3411617.html?agent=sgopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/wunianji/201510/3411617.html?agent=bdopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/wunianji/201510/3411616.html http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/wunianji/201510/3411616.html?agent=bdedu http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/wunianji/201510/3411616.html?agent=360open http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/wunianji/201510/3411616.html?agent=alopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/wunianji/201510/3411616.html?agent=sgopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/wunianji/201510/3411616.html?agent=bdopen http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/wunianji/201510/3411615.html http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/wunianji/201510/3411615.html?agent=bdedu http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/wunianji/201510/3411615.html?agent=360open http://www.exam8.com/zuowen/zuowen/xiaoxue/wuniansp;作文 > 高中作文 > 高考零分作文 > 正文

历年高考零分作文(全国卷I):看懂了大爷大妈,你就看懂了中国

来源:考试吧 2018-9-8 18:24:34 要考试,上考试吧! 万题库
考试吧精心整理了“历年高考零分作文(全国卷I):看懂了大爷大妈,你就看懂了中国”,望给大家带来帮助!更多高考零分作文,高考零分作文大全,历年高考零分作文,历届高考零分作文,请关注高考零分作文栏目!

 早晨8点多,趁着难得的“一带一路蓝”还没消退,大妈们伴着《最炫民族风》抓紧跳了一阵广场舞。

 太阳越来越高,领舞的大妈提议今天暂停。两位广场舞大妈相约去动物园转转,于是她们骑着偷来的共享单车,拿出已经过期、存在食品安全隐患的各种中华美食,投喂大熊猫,导致大熊猫神态失常。

 游客纷纷拿出手机拍照,调侃大熊猫是不是失恋了。两位大妈见势不妙,趁机溜走了。刚刚打开自行车的锁,结果被蹲在一旁、昨晚赌博输钱的城管小哥盘问“为何不用手机扫码开锁”。

 在城管的威逼利诱之下,两位广场舞大妈只好招供,每人被迫罚款1000元。原以为大妈们不懂移动互联网,没想到她们掏出手机,很熟练地在微信上进行了移动支付。

 一大早平白无故被坑了1000块,两位大妈越想越憋屈。刚才光顾着撕扯共享单车,没注意到久违的雾霾又来了,不禁心生一计。

 说书的一张嘴,难表两家事。话说大妈们跳广场舞的时候,大爷们也没闲着,露天的京剧一大早就开唱了,《智取威虎山》每次当然都是必修课。一直到雾霾突袭空气污染,大伙纷纷散去。

 张大爷不想回家,于是走到附近的万达影院买了张《长城》的票。电影实在太烂,张大爷看了一半就看不下去了,又舍不得离开电影院,就掏出手机看新闻。

 看到高铁又要准备提速了,想到前几年铁路出轨的事故,心中一惊。很快又想到快有半年没回美丽乡村老家了,不知道年轻时候的相好李老太婆最近过得怎么样,儿媳妇有没有欺负她?

 张大爷从座位上站了起来,他决定买张火车票回一趟乡村老家,就算火车出轨也在所不惜。

 急匆匆走出电影院的张大爷,撞倒了早已埋伏在门口的两位广场舞大妈,两位大妈躺在地上大喊大叫,说骨头散架了要上医院。一场口水大战随时都会爆发,吃瓜群众早已按捺不住。

 大爷那也是久经沙场见过大场面的人,只见他靠近大妈耳边悄悄说了一句话,两位妈妈瞬间站了起来,喜笑颜开,然后三人有说有笑地并肩走了。

 要问大爷到底说了啥?“我闺女是幼儿园老师,一直单身。还有一个侄儿也单身,去年自己当老板了。”

 这就是中国。对,成天惦记子女相亲的大妈,还有你大爷。

扫描/长按二维码关注即可获得更多作文
获取小学生作文
获取初中生作文
获取高中生作文
获取教师节作文

微信搜索"考试吧"获取更多作文

 编辑推荐

 高考零分作文大全
高考作文预测 高考满分作文 高考英语作文 高考零分作文
高考作文点评 高中英语作文 高中生作文 高中作文写作指导
>>>点击查看更多高考零分作文
0
收藏该文章
0
收藏该文章
文章搜索
作文栏目导航
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
作文栏目导航
版权声明:如果作文网所转载内容不慎侵犯了您的权益,请与我们联系800@exam8.com,我们将会及时处理。如转载本作文网内容,请注明出处。
关于本站网站声明广告服务联系方式付款方式站内导航帮助中心友情链接考试论坛最新更新网站地图
Copyright © 2004- 考试吧作文网 All Rights Reserved 
中国科学院研究生院权威支持(北京)